Lưu trữ cho từ khóa: nghiệp báo

[AUDIO] Tận Thế Là Gì

Giảng sư: TT. Thích Chân Quang

Nghe bình thường

[AUDIO] Tham Vấn Khóa Thiền Chùa Pháp Vân 01-12-2018

Giảng sư: TT. Thích Chân Quang

Nghe bình thường

[AUDIO] Tham Vấn Khóa Thiền Chùa Từ Tân 20-10-2019

Giảng sư: TT. Thích Chân Quang

Nghe bình thường

[AUDIO] Tham Vấn Khóa Thiền Chùa Từ Tân 24-11-2019

Giảng sư: TT. Thích Chân Quang

Nghe bình thường

[AUDIO] Quán Nghiệp

Giảng sư: TT. Thích Chân Quang

Nghe bình thường