Học tiếng Anh qua bài nghe cấp độ 6 #095 – Interview (2)

Article #95 Interview (2)

Mike: What is your name?

Ai: My name is Ai.

Mike: What is your address?

Ai: My address is 180 St. David road, Toronto.

Mike: What is your phone number?

Ai: My phone number is (416) 556-0876.

Mike: Where are you from?

Ai: I am from Japan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.