Học tiếng Anh qua bài nghe cấp độ 6 #094 – Interview (1)

Article #94 Interview (1)

Ellen: What is your name?

Antonio: My name is Antonio.

Ellen: What is your address?

Antonio: My address is 32 Vine Avenue, Hamilton.

Ellen: What is your phone number?

Antonio: My phone number is (905) 980-0596.

Ellen: Where are you from?

Antonio: I am from Mexico.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.