Anh ngữ sinh động bài 10

Giáo viên: thầy Phạm Văn

MỞ ĐẦU

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English, bài thứ 10. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài này, trước hết, quí vị nghe Gary Engleton trả lời câu hỏi “Ở Mỹ, tốt hơn nên ở nguyên một nơi với một sở hay nên thay đổi chỗ làm?” [In the U.S., is it better to stay with a company or to change jobs?].

Sau đó quí vị nghe một nhóm nhân viên thương mại trong một buổi huấn luyện. Họ mô tả trách nhiệm của họ.
TOP EXECUTIVE=nhân viên quản trị cao cấp ở một hãng hay công ty.
CORPORATION=tổ-hợp công ty.
KEEP YOUR SKILLS UP TO DATE = trau giồi khả năng cho hợp với đà tiến triển.
OUT OF DATE= cũ, lỗi thời.
UP TO DATE=hợp thời, kịp đà tiến triển.
FIELD=ngành, địa hạt chuyên môn của mình.
BUILD UP YOUR NETWORK=giữ liên lạc chặt chẽ với bạn bè và người quen. (Còn nhóm chữ nữa là STAY IN CLOSE CONTACT)
ASK FOR ADVICE = nhờ ai cho lời khuyên.
OFFER ADVICE = khuyên ai

CUT 1

Eliz: Hello, again. We’re here with Gary Engleton, our business language expert. We have an e-mail question for you, Gary. The question is,”In the United States, is it better to stay with one company or to change jobs?
Gary: If you want to be an important executive in a large corporation, it is probably better to change companies at least once or twice. Large corporations hire at least half of their top executives from outside the company.
You should try to stay at each job for at least a year, however. Otherwise, it will look bad.
Eliz: Here’s another e-mail question: “What should I do if I want to change jobs?”
Gary: Well, the most important thing is to keep your skills up to date. This is especially important if you aren’t young anymore. It is unfortunate, but some employers may think that your knowledge is out of date. Take college classes in your field at night or on weekends or even on the Internet.
Eliz: Do you have any other advice?
Gary: Yes, stay in close contact with everyone you know in other companies. Send them friendly e-mails and cards. Ask them for advice and offer yours. Build up your network.
This network will be useful if you need their help to move to their company someday.
Eliz: Thank you, Gary. Let’s take a break.

Music

Vietnamese explanation

Sentence Completion: Khi nghe tiếng chuông, điền vào chỗ trống bằng một chữ đã học để câu có đủ ý nghĩa. Sau đó lập lại câu vừa nghe.

CUT 2

Eliz: A person in top management in a company is called______.(ding)(pause for answer)
Eliz: an executive. The person is called an executive.(short pause)
Eliz: Try to stay at each job for at least______.(ding)(pause for answer)
Eliz: a year. Try to stay at each job for at least a year.(short pause)
Eliz: If you want to get a new job, it is important to keep your skills _____.(ding)(Pause for answer)
Eliz: Up to date. Keep your skills up to date.

Music

Vietnamese explanation

Trong phần tới, người huấn luyện xin mỗi người tự giới thiệu mình làm ở hãng nào, và làm việc gì. Họ học cách mô tả trách nhiệm của họ.

CULTURAL DIFFERENCES = dị biệt văn hoá.
CULTURAL SENTISIVITY= sự ý thức, hiểu biết về văn hóa của chủng tộc khác.
ACCOUNTANTS = kế toán viên.
TAX DOCUMENTS = tài liệu về thuế vụ.
SALES PERSONNEL = phòng nhân viên lo về các nhân viên mãi vụ.
INVENTORY = kiểm kê tài sản, vật liệu, sản phẩm của hãng. [nhấn mạnh vần đầu]
I TRAIN EXECUTIVES TO UNDERSTAND CULTURAL DIFFERENCES IN THE WORKPLACE =Tôi huấn luyện cho các nhân viên quản trị cao cấp hiểu về dị biệt văn hóa tại nơi làm việc.
SENSITIVE (adj.)=tế-nhị, khéo léo, không làm mất lòng người khác
ACME=tên hãng. Danh từ “acme” có nghĩa là “cực điểm, điểm cao nhất.”
VCR=máy thâu và phát băng hình video, VCR viết tắt ở chữ video cartridge recorder.
THAT SORT OF THING= những sản phẩm tương tự như vậy.

Music

CUT 3

Eliz: Today’s Business Dialog is about describing your job responsibilities. Sometimes it’s necessary to describe what you do at your job. Let’s listen to a group of business people at a training session. The trainer asks them to introduce themselves.
Trainer: Okay. Before we get started, let’s go around the table and introduce ourselves. My name is Rachel Jones and I’m a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
Alvarez: My name is Dan Alvarez. I’m an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
Walters: I’m Janine Walters. I’m a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.
Potowski: My name is George Potowski. I’m general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I’m in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
Trainer: Thank you for those introductions.

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ đến phần thực tập chú trọng về phần vụ (Focus on functions). Mô tả trách vụ công việc mình – describing job responsibilities. HANDLE=lo, chịu trách nhiệm về. I handle sales=tôi lo về mãi vụ.
UP TO DATE=cập nhật hóa; chính xác.
Quí vị nghe một nhóm chữ rồi lập lại cả câu mô tả trách vụ của công việc.

CUT 4

Eliz: Now let’s focus on how to describe your job responsibiliies. Eliz: I handle sales.(pause)
Eliz: I handle sales for the Northeastern United States.(pause for repeat)
Eliz: I prepare tax documents.(pause)
Eliz: I prepare tax documents for large and small businesses.(Pause for repeat)
Eliz: I’m in charge of the sales personnel.(pause)
Eliz: I’m in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.(pause for repeat)

Music

Vietnamese explanation

Sau đây là phần mách giúp của Gary – Gary’s Tips – trong đó quí vị nghe Gary chỉ cách nói vắn tắt một hai câu mô tả trách vụ trong công việc của mình, nghĩa là nói mình làm gì. Hãy nghe những nhóm chữ như,”I train,” (“tôi huấn luyện”) và “I prepare,” như trong câu: I PREPARE TAX = tôi khai thuế.

CUT 5

Eliz: Welcome back. It’s time for Gary’s Tips. What’s your topics for today, Gary?
Gary: Today I’ll be talking about describing your job responsibilities. In many situations, you need to describe what you do in your job. In a job interview, for example, you need to be able to state two or three of your main responsibilities.
And when you meet other business people at a meeting, a trade show, or even at a party, they may ask what you do in your job.
You should be able to describe what you do in one or two sentences. Think of a clear way to describe what you do.

Let’s listen again to part of the Business Dialog. Listen for the expressions “I train,” and “I prepare.”

Trainer: My name is Rachel Jones and I’m a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
Alvarez: My name is Dan Alvarez. I’m an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
Gary: Let’s listen to some more of the Business Dialog. This time, listen to the phrases, “I handle,” and “I’m in charge of.”

Walters: I’m Janine Walters. I’m a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.

Protowski: My name is George Potowski. I’m general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I’m in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.

Gary: We just heard people describing what they do in their jobs. Try writing down what you do in your work. Then think of one or two sentences that clearly describe what you do and practice saying them. Well, that’s all we have time for today. I hope today’s tips were helpful!
Eliz: Thanks, Gary.

Music

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài số 10 trong chương trình Anh Ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

(nguồn voatiengviet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.