Danh ngôn Phật giáo

107. Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm. >> 107. Dầu trải một trăm năm, >> thờ lửa tại rừng sâu, >> chẳng bằng trong giây lát, >> cúng dường bậc tự tu. >> Cúng dường vậy tốt hơn, >> hơn trăm năm tế tự.

— Đức Phật, Book of Quotes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.