Danh ngôn Phật giáo

32. Tỷ-kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ gần tới niết-bàn, nhất định không bị đọa lạc dễ dàng như trước. >> 32. Vui thích không phóng dật, >> tỷ-kheo sợ phóng dật, >> không thể bị thoái đọa; >> nhất định gần niết-bàn.

— Đức Phật, Book of Quotes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.